Werkwijze

Krachtzinnig werkwijze:

Je kunt je aanmelden via de website of telefonisch. Per e-mail stuur ik je een intakeformulier met verschillende vragen, waardoor we ons allebei kunnen voorbereiden op het intakegesprek. Zo vraag ik jou alvast na te denken wat jouw behandeldoel is en wat je wilt bereiken met de sessies. Tijdens het intakegesprek zullen we deze concreet maken en onderzoeken we of er een klik is en wederzijds vertrouwen om het begeleidingstraject aan te gaan. Bij de start van het begeleidingstraject stellen we samen een behandelingsovereenkomst op, welke de leidraad wordt voor de behandeling.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld tussen de vier en tien sessies, waarbij er ongeveer twee á drie weken tussen de sessies zit. In de tussentijd geef ik opdrachten mee. De data en tijden van de sessies plannen we samen op woensdagen. Een sessie duurt 60-75 minuten.

Het behandelingstraject is strikt vertrouwelijk. Hierbij hanteer ik een geheimhoudingsplicht.

Wees welkom voor een kennismakingsgesprek!

Krachtzinnig e-coaching werkwijze:

Nieuw en op een laagdrempelige manier, je kunt mij ook je levensverhaal e-mailen! Bij het kopje ‘Ga voor Krachtzinnig‘ kun je het contactformulier invullen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen via de e-mail en het intakeformulier naar je opsturen. Aan de hand daarvan kan ik zien wat jouw doel is van Krachtzinnig e-coaching en laat ik je binnen 2 dagen weten of je doel geschikt is voor e-coaching. Vervolgens stuur jij in maximaal drie A4 pagina’s jouw verhaal. Ik zal hier dan uitgebreid op reageren door middel van feedback, tips en mogelijke huiswerkopdrachten.

Eén sessie van Krachtzinnig e-coaching bestaat uit: 

Eénmaal je verhaal e-mailen en één reactie vanuit mij.  

Algemene voorwaarden:

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Krachtzinnig coaching en therapie en de cliënt / de cliënten

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft

afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een

behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt

afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

therapeut;

j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de

competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in

ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een

termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders

afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie

afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt pint de rekening na elke

sessie, tenzij anders afgesproken.

6.In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen

anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe

overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8.Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / tweewerkdagen van te voren te

worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere

relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen

betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

10.De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden

alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)

overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van

het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.

Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt

afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.

De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. De

therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren

Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege

www.tcz.nu

13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de

therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten

van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden

verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde

aangifte bij de politie worden gedaan.

14. Krachtzinnig coaching en therapie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die

zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel

doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers

an arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. Krachtzinnig coaching en therapie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan

eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de

(Amsterdamsestraatweg 128-134 te Utrecht), noch voor andere schade ontstaan door

betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Klachtenprocedure:

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) / TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

U heeft een klacht. Wat nu?

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. In deze folder vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.

Als u er samen niet uitkomt Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.

Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.
Geschillencommissie: bindende uitspraak Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

    

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier